Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

                                                                          

 

                                                                      

                                                                                   GSFigure141

 

 

 

                                                                                               GSFigure142

 

 

 

 

                                                                                     GSFigure143

 

 

 

 

                                           GSFigure144 

 

 

 

 

 

 

                                                                     GSFigure016 

 

 

 

 

 

                                                                           GSFigure017 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           GSFigure127

 

 

 

                                                                                        GSFigure128

 

 

 

 

                                                                                                       GSFigure130 

 

 

 

 

                                                                                                 GSFigure132 

 

 

 

 

                                                                                   GSFigure134 

 

 

 

 

                                                                                                  GSFigure136 

 

 

 

 

                                                                                                                      GSFigure137

 

 

 

 

                                                                                                          GSFigure280

 

 

 

 

                                                                     GSFigure283

 

 

 

 

                                                                                                        GSFigure476

 

 

 

 

 

                                                                                                        GSFigure477

 

 

 

 

 

                                                                                       GSFigure479

 

 

 

 

                                                                           GSFigure480

 

 

 

 

 

                                                                                                                GSFigure483

 

 

 

 

                                                                                                      GSFigure485

 

 

 

 

 

                                                                                                   GSFigure486

 

 

 

                                                              GSFigure487

 

 

 

                                                                                                  GSFigure494

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  GSFigure495

 

 

 

 

                                                                                       GSFigure498 

 

 

 

 

 

                                                                                                         GSFigure500

 

 

 

 

                                                                                                GSFigure501 

 

 

 

 

 

                                                                                                             GSFigure503

 

 

 

 

 

                                                                  GSFigure504

 

 

 

 

 

                                                                                                         GSFigure505

 

 

 

 

                                                                                                               GSFigure507

 

 

 

 

 

                                                                                                        GSFigure508

 

 

 

                                                                      GSFigure519

 

 

 

                                                                                                            HSFigure526 

 

 

 

 

                                                                                     GSFigure527

 

 

 

 

 

 

                                                                                             GSFigure529

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               GSFigure531