Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                                                            GSFigure216

 

 

 

 

 

                                                                                       GSFigure220

                                                              

 

                                                                                        

                                                                                     

 

 

                                                                                                 GSFigure003

 

 

                                                                      GSFigure006

 

 

 

 

                                                                                             GSFigure072

 

 

 

 

 

 

                                                                                        GSFigure073

 

 

 

 

 

 

                                                                                            GSFigure078

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          GSFigure079

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 GSFigure110

 

 

 

 

 


                                                                                                               GSFigure117

 

 

 

 

                                                                                       GSFigure147

 

 

 

                                                                                        GSFigure148

 

 

 

 

                                                                                     GSFigure152

 

 

 

 

 

                                                                        GSFigure153

 

 

 

 

                                                                                        GSFigure154

 

 

 

 

 

                                                                                        GSFigure156

 

 

 

                                                                                              GSFigure158

 

 

 

                                                             GSFigure159

 

 

 

 

                                                                        GSFigure162

 

 

 

 

                                                                      GSFigure164

 

 

 

 

                                                                           GSFigure165

 

 

 

                                                                             GSFigure175

 

 

 

 

 

                                                                                    GSFigure176

 

 

 

 

                                                                         GSFigure177

 

 

 

 

 

                                                                                   GSFigure259

 

 

 

 

                                                                       GSFigure260

 

 

 

                                                             GSFigure261

 

 

 

 

                                                                                                                GSFigure284

 

 

 

 

                                                       GSFigure285

 

 

 

 

                                                                                         GSFigure287

 

 

 

 

 

                                                                         GSFigure289

 

 

                                                                                           GSFigure388

 

 

 

 

                                                                                  GSFigure390

 

 

 

 

                                                                               GSFigure391

 

 

 

 

                                                                            GSFigure392

 

 

 

 

                                                                                             GSFigure429

 

 

 

                                                                                 GSFigure431

 

 

 

                                                                                          GSFigure433

 

 

 

 

 

 

                                         GSFigure434

 

 

 

 

                                                                           GSFigure459

 

 

 

 

                                                GSFigure446

 

 

 

 

                                                                      GSFigure489

 

 

 

                                                                                            GSFigure491

                                                        GSFigure492

 

 

 

 

 

                                                                                    GSFigure514

 

 

 

                                                                                GSFigure517

                                                                                         GSFigure522

 

 

 

 

                                                                              GSFigure523

 

 

 

 

                                                GSFigure524