Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

        

 

1. 新彊/甘肅出土,刻契在原玉籽上的圖畫与文字:

GSJade347GSJade344 GSJade343    GSJade340      GSJade335GSJade337        GSJade352GSJade354  GSJade374 GSJade355  GSJade367              GSJade369                                GSJade376

 

 

GSJade347

 

 

 

 

 

                                                                                                                        GSJade344

 

 

 

                                                                                                            GSJade343

 

 

 

 

                                                                                               GSJade340

 

 

 

 

                                                                                                                    GSJade335

 

 

 

 

                                                                                                       GSJade337

 

 

 

 

 

                                                                                         GSJade352

 

 

 

 

 

                                                                                             GSJade354

 

 

 

 

 

 

                                                                                    GSJade355

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      GSJade361

 

 

 

 

 

                                                                                                                GSJade367

 

 

 

 

 

 

                                                                                          GSJade369

 

 

 

 

 

                                                                                               GSJade374

 

 

 

 

 

 

                                                                                           GSJade376