Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                                                      GSKiu587

 

 


                                                                          GSKiu593

 

 

 

 

                                                                                         GSKiu580

 

 

 

 

 

                                                                                        GSKiu582

 

 

 

 

                                                                                                     GSKiu635

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     GSKiu646

 

 

 

 

                                                                                                  GSKiu660

 

 

 

 

 

                                                                                                       GSKiu662

 

 

 

 

 

                                                                                                              GSKiu656

 

 

 

 

 

                                                                                                               GSKiu657

 

 

 

 

                                                                                                           GSKiu612

 

 

 

 

                                                                                                                 GSKiu613

 

 

 

 

                                                                                                   GSKiu660

 

 

 

 

                                                                                                    GSKiu662

 

 

 

 

                                                                                                       GSKiu666

 

 

 

 

                                                                                                   GSKiu670

 

 

 

                                                                                                       GSKiu677

 

 

 

 

                                                                                                          GSKiu678

 

 

 

                                                                                                     GSKiu683

 

 

 

 

                                                                                                     GSKiu685

 

 

 


                                                                                     GSKiu690

 

 

 

 


                                                                                     GSKiu694

 

 

 

                                                                                 GSKiu698

 

 

 

 

                                                                                        GSKiu699

 

 

 

 


                                                                                           GSKiu701

 

 

 

 

                                                                                            GSKiu703

 

 

 

                                                                                                            GSKiu010

 

 

 

 

                                                                                                                     GSKiu013

 

 

 

                                                                                                         GSKiu014

 

 

 

                                                                                                             GSKiu015

 

 

 

                                                                                                                       GSKiu034

 

 

 

 

                                                                                                     GSKiu034

 

 

 

                                                                                                          GSKiu036

 

 

 

                                                                                                                GSKiu049

 

 

 

                                                                                                            GSKiu051

 

 

 

                                                                                                                          GSKiu053

 

 

 

 

                                                                                                                                       GSKiu061

 

 

 

 

                                                                                                                          GSKiu064

 

 

 

 

                                                                                                                          GSKiu066

 

 

 

 

                                                                                                                        GSKiu068

 

 

 

 

 

                                                                                                                     GSKiu070

 

 

 

 

                                                                                                                 GSKiu071

 

 

 

                                                                                                                      GSKiu073

 

 

 

 

                                                                                                                         GSKiu074

 

 

 

 

                                                                                                                             gSKiu075

 

 

 

 

                                                                                                                    GSKiu077

 

 

 

 

                                                                                                                                  GSKiu079

 

 

 

 

                                                                                                                      GSKiu081

 

 

 

 

                                                                                                                          GSKiu082

 

 

 

                                                                                                                      GSKiu083

 

 

 

                                                                                                                                 GSKiu085

 

 

 

                                                                                                                    GSKiu087

 

 

 

 

                                                                                                                            GSKiu088

 

 

 

 

                                                          GSKiu314

 

 

 

 

                                                                                                    GSKiu319

 

 

 

                                                                                                   GSKiu321

 

 

 

 

                                                                                                      GSKiu323

 

 

 

 

                                                                                                         GSKiu327

 

 

 

 

                                                                                                                    GSKiu208

 

 

 

 

                                                                                                                          GSKiu210

 

 

 

 

                                                                                                                         GSKiu211

 

 

                                                                                                      GSKiu213

 

 

 

 

 

                                                                                                GSKiu214

 

 

 

 

                                                 GSKiu334

 

 

 

 

 

 

                                              GSKiu335

 

 

 

 

 

 

                                                 GSKiu337

 

 

 

 

                                           GSKiu338

 

 

 

 

                                           GSKiu340

 

 

 

 

                                          GSKiu341