Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                           


GSZong001 GSZong002    GSZong119 GSZong120GSZong121
GSZong123GSZong124GSZong380GSZong381

 GSZong139GSZong140GSZong141GSZong142GSZong144
GSZong145GSZong148GSZong149GSZong150GSZong151
GSZong163 GSZong164   GSZong167      GSZong168 GSZong169
   GSZong170    GSZong171GSZong172GSZong173GSZong175
GSZong178GSZong180GSZong181GSZong183GSZong189
GSZong191GSZong192GSZong193GSZong195GSZong196
GSZong202GSZong204GSZong205GSZong206GSZong208
GSZong209GSZong212GSZong213GSZong214GSZong215GSZong217
GSZong219GSZong225GSZong226GSZong186  GSZong227
GSZong228  GSZong229GSZong233GSZong234GSZong236
GSZong238GSZong239GSZong240GSZong285GSZong290
GSZong9104GSzong9105GSZong9108GSZong9117GSZong9118
GSZong223GSZong224

       

 

 

                                   GSZong001

 

 

 

                                                                      GSZong002

 

 

 

 

                                                                              GSZong119

 

 

 

                                                                   GSZong120

 

 

 

                                                           GSZong121

 

 

 

 

                                                                            GSZong122

 

 

                                                                      GSZong123

 

 

 

                                                                         GSZong124

 

 

 

                                      GSZong380

 

 

 

                                         GSZong381

 

 

 

                                      GSZong383

 

 

 

                                                       GSZong139

 

 

 

                                                           GSZong140

 

 

 

 

                                                        GSZong141

 

 

 

 

                                                      GSZong142

 

 

 

 

                                                          GSZong144

 

 

 

 

                                                            GSZong145

 

 

 

 

                                                                             GSZong148

 

 

 

                                                                             GSZong149

 

 

 

                                                                               GSZong150

 

 

 

                                                         GSZong151

 

 

 

                                                                               GSZong163

 

 

 

 

                                                                          GSZong164

 

 

 

 

                                                                                                    GSZong167

 

 

 

 

 

                                                                                                  GSZong168

 

 

 

 

 

                                                                                           GSZong169

 

 

 

 

                                                                                            GSZong170

 

 

 

 

                                                                                     GSZong171

 

 

 

 

                                                                                    GSZong172

 

 

 

 

 

                                                                              GSZong173

 

 

 

                                                                            GSZong175

 

 

 

 

                                                                                            GSZong178

 

 

 

                                                                                               GSZong180

 

 

 

 

                                                                         GSZong181

 

 

 

                                                                          GSZong183

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                             GSZong189

 

 

 

 

                         GSZong191

 

 

 

 

                       GSZong192

 

 

 

                     GSZong193

 

 

 

 

                                                         GSZong195

 

 

 

 

 

                                                           GSZong196

 

 

 

 

                                                                       GSZong202

 

 

 

 

 

                                                                           GSZong204

 

 

 

 

                                                                       GSZong205

 

 

 

                                                                        GSZong206

 

 

 

 

 

                                                                     GSZong208

 

 

 

 

                                                                               GSZong209

 

 

 

 

                                                                           GSZong212

 

 

 

 

                                                                      GSZong213

 

 

 

 

                                                                       GSZong214

 

 

 

 

                                                                       GSZong215

 

 

 

 

                                                          GSZong217

 

 

 

 

                                                                     GSZong219

 

 

 

                                                              GSZong223

 

 

 

 

                                                             GSZong224

 

 

 

 

                                                                                      GSZong225

 

 

 

 

                                                                                          GSZong226

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  GSZong186

 

 

 

 

                                                                                     GSZong227

 

 

 

 

 

                                                                                    GSZong228

 

 

 

 

 

                                                                      GSZong229

 

 

 

                                                        GSZong233

 

 

 

                                                           GSZong234

 

 

 

 

                                                           GSZong236

 

 

 

 

                                                                GSZong238

 

 

 

                           GSZong239

 

 

 

 

                        GSZong240

 

 

 

 

 

                                              GSZong285

 

 

 

 

                                            GSZong290

 

 

 

                          GSZong9104

 

 

 

 

                                            GSzong9105

 

 

 

 

 

                                                GSZong9108

 

 

 

 

                                                 GSZong9117

 

 

 


                                           GSZong9118