Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                    HSDrag008

 

 

 

 

 

 

 

                          HSdrag011

 

 

 

 

 

 

                                  HSDrag013

 

 

 

 

                           HSdrag015

 

 

 

 

 

\

                 HSDrag016

 

 

 

 

 

 

                             HSDrag018

 

 

 

 

 

                             HSDrag020

 

 

 

 

 

 

                       HSDrag023

 

 

 

 

 

               HSDrag027

 

 

 

 

 

 

                               HSDrag028

 

 

 

 

 

                        HSDrag031

 

 

 

 

 

 

                HSDrag033

 

 

 

 

 

 

 

                          HSDrag034

 

 

 

 

 

 

 

                  HSDrag035

 

 

 

 

 

 

 

       HSDrag039

 

 

 

 

 

  HSGrad041

 

 

 

 

 

\]              HSDrag043

 

 

 

 

 

                       HSDrag045

 

 

 

 

                     GSDrag046

 

 

 

 

 

GSDrag047

 

 

 

 

       HSDrag048

 

 

 

 

 

           HSDrag049