Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                           HSHuman068

 

 

 

 

 

                              HSHuman002

 

 

 

 

 

                                                           HSHuman278

 

 

 

                                                     HSHuman003

 

 

 

 

 

                                                                   HSHuman277

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                        HSHuman276

 

 

 

 

                                                                          HSHuman248

 

 

 

 

 

                                                                     HSHuman283

 

 

 

 

 

                                                      HSHuman191

 

 

 

 

                                                                                       HSHuman121

 

 

 

 

 

                                                                                              HSHuman265

 

 

 

 

                                                                                            HSHuman212

 

 

 

                                                                           HSHuman146

 

 

 

 

                                                                       HSHuman143

 

 

 

                                                                  HSHuman177

 

 

 

 

 

                                                                 HSHuman203

 

 

 

 

 

                                                                               HSHuman204

 

 

 

 

 

                                                                    HSHuman184

 

 

 

 

 

                                                                       HSHuman188