Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

                      玉琮是族人通神靈之交流通訊玉器,源自西北青海与新疆甘肅交界處出土,以下是我們一些出土樣本,包括初期鳥臉(鳥人族徵)玉琮:
    

                                           

 

 

                            
        
             
          
                              

      

    

         

 

 

                 以下是先人在這玉琮上記綠了一直留在心靈裡的記憶,「我們是恐龍的傳人」:
                                                                       1. 恐龍  2.  公恐龍与母恐龍   3. 另一族類的公恐龍与母恐龍  4. 恐龍人

        

                                   公恐龍在上,母恐龍在下:

      

                                    公恐龍在上,母恐龍在下:
   

                                 恐龍人: